SMEnergy

ПУБЛИКАЦИЯ

Управление на енергийната ефективност в малки и средни предприятия: текуща ситуация, казуси и най-добри практики

Въведение

Енергийната ефективност е ключов фактор за постигане на амбициозните климатични цели на Европейския съюз (ЕС), съобразени с директивите на международната политика. Сами по себе си, малките и средни предприятия (МСП) не консумират големи количества енергия, но като се има предвид, че те представляват около 99% от бизнеса по света, тяхната кумулативна консумация на енергия е забележителна.

Въпреки че МСП срещат няколко пречки в усилията си да подобрят своята енергийна ефективност, техният принос към целите на ЕС за подобряване на енергийната ефективност е от решаващо значение чрез прилагането на мерки за подобряване на техния енергиен отпечатък. Целта на този документ е да представи цялостен преглед на енергийната ефективност и управлението на енергийния отпечатък на МСП, който е извършен в контекста на финансирания от ЕС проект Еразъм+ „SMEnergy—Energy Footprint Management for SMEs“. Връзката между процесите на преобразуване и потребление на енергия и енергийната ефективност, както и текущото състояние на управлението на енергийния отпечатък и системите за енергиен мениджмънт в МСП са обсъдени подробно. Освен това са включени и успешни казуси на МСП, които са приложили конкретни мерки за подобряване на своя енергиен отпечатък и постигане на целите за енергийна ефективност. Подчертава се, че МСП показват голям потенциал за повишаване на енергийната ефективност, което би могло пряко да насърчи смекчаването на изменението на климата и устойчивото развитие.

Енергиен мениджмънт в МСП
1. Измерете консумацията на енергия
2. Коригирайте основите
3. Автоматизирайте
4. Наблюдение и контрол

Най-добри практики за подобряване на енергийната ефективност
Информираност за спестяване на енергия и подобрения на енергийната ефективност
Мерки, свързани с оперативните процеси и поддръжката
Мерки, свързани с топлоизолацията на сгради
Мерки, свързани с отоплението и охлаждането на съоръженията
Мерки, свързани с осветлението на съоръженията
Оптимален химичен състав на водата като мярка за подобряване на енергийната ефективност
Мерки, свързани с проектиране на процеси и енергийни доставки
Възобновяеми източници и съхранение на енергия
Комбинирано производство на топлина и електроенергия (CHP)
Топлинно възстановяване
Отпадна топлина за енергия

Skip to content