SMEnergy

Свързани проекти

Списък на свързани проекти, направени от партньори на SMEnergy

AGILITe – Развитие на дигитални и предприемачески компетенции на ветеринарни обучители в подкрепа на обучението по гъвкаво предприемачество

Проект Реф. №:  2020-1-IE01-KA226-VET-082937
Програма:  Еразъм+
Уебсайт на проекта:  www.agilite-project.eu/

Описание на проекта:  Насочени към три основни цели: (1) изграждане на дигиталните компетенции на преподавателите по ПОО; (2) изграждане на предприемаческия дух на преподавателите по ПОО; (3) изграждане на разбиране за Европейската зелена сделка и новите бизнес възможности, които предлага. AGILITe ще разработи програма за непрекъснато обучение за професионално развитие, която се отнася едновременно за DigCompEdu, EntreComp и Европейската зелена сделка.

BLAST – Насърчаване на социалното включване на младежта чрез блокчейн за устойчивост

Проект Реф. №:  2020-3-IE01-KA205-082899
Програма:  Еразъм+
Уебсайт на проекта:  www.blast-euproject.com

Описание на проекта:  BLAST! Проектът има за цел да допринесе за качеството и иновациите в младежката работа чрез използване на потенциала, осигурен от Blockchain и Distributed Ledger Technologies (DLT) за действие по екологични проблеми, които могат да бъдат решени с подкрепата на тези нововъзникващи технологии.

Основната цел на BLAST! е да насърчи социалното включване на млади хора в риск от маргинализация чрез забавна и ангажираща програма за неформално обучение за ниво на EQF. Курсът ще бъде допълнен с видео базирано дигитално обучение чрез дигитален стелинг, за да се повиши ангажираността на младите хора в Устойчивата революция. Той ще се фокусира върху областите на изменението на климата, природните бедствия, загубата на биоразнообразие, влошаването на здравето на океаните, замърсяването на въздуха и недостига на вода.

CDWASTE - РАЗВИВАНЕ НА ПОО ЗА РЕШАВАНЕ НА НУЖДИТЕ ОТ УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ

Проект Реф. №:  2019-1-FR01-KA202-062962
Програма:  Еразъм+
Уебсайт на проекта: www.cdwaste-managevet.com

Описание на проекта:  Разработване на програма за професионално образование и обучение с компонент WBL, който отговаря на нуждите от обучение на мениджъри на отпадъци и мениджъри на CDW, свързани с третирането на CDW като потенциален източник на суровини за експлоатация (възстановяване, повторна употреба, рециклиране). 

ECF4CLIM - ЕВРОПЕЙСКА РАМКА НА КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ИКОНОМИКА С НИСКО ВЪГЛЕРОД И УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ

Проект Реф. №:  Договор за безвъзмездна финансова помощ № 101036505
Програма:  ХОРИЗОНТ 2020
Уебсайт на проекта:  www.ecf4clim.net

Описание на проекта:  ECF4CLIM разработва, тества и валидира Европейска рамка на компетентности (ECF) за трансформационна промяна, която ще даде възможност на образователните общности да предприемат действия срещу изменението на климата и към устойчиво развитие.Обхватът на дейностите ще включва нивата на образователната система от основното училище до университета.На дългосрочния план ще бъде обърнато специално внимание с оглед на дългото време, което често е необходимо на политическите и образователните мерки да окажат своето въздействие.

GREEN-4-FUTURE - ЕКОЛОГИЗАВАНЕ НА РАМКАТА ENTRECOMP ЗА СЪВМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Проект Реф. №:  2020-1-DE02-KA202-007429
Програма: Erasmus+
Уебсайт на проекта:   www.green4future.eu

Описание на проекта:  Проектът Green-4-Future има за цел да екологизира рамката EntreComp, като същевременно насърчава стабилни бизнес модели за предприятия с кръгова икономика в сектора на ПОО. За да направи това, проектът ще разработи програма за обучение за повишаване на уменията на преподаватели по ПОО в обучение по зелено предприемачество и курсове за бизнес моделиране за предприемачи, които желаят да развият и/или да подобрят екологичността на бизнеса си.

SPIRE-SAIS - Алианс на уменията за индустриална симбиоза - Междусекторен план за устойчива производствена индустрия (SPIRE-SAIS)

Проект Реф. №:  612429-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-SSA-B
Програма:  Erasmus+
Уебсайт на проекта:  www.aspire2050.eu/sais

Описание на проекта:  Има за цел да разработи ориентирана към индустрията и проактивна стратегия за умения, фокусирана върху индустриално-градската симбиоза и енергийна ефективност в осемте сектора на SPIRE (химикали, стомана, инженерство, цветни метали, минерали, вода, цимент, керамика ). Предвиждайки нови изисквания за умения и позволявайки проактивни практически дейности, отговарящи на бъдещите изисквания на енергоемките индустрии.

SUSTAIN-CE - ИНТЕГРИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВ ДИЗАЙН И КРЪГОВА ИКОНОМИКА В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО СТРОИТЕЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

Проект Реф. №:  2020-1-TR01-KA203-093522
Програма:  Erasmus+
Уебсайт на проекта: https://sustain-ce.yasar.edu.tr/

Описание на проекта:  Проектът SUSTAIN-CE ще обогати учебните програми на бакалавърските програми по строително инженерство, като включи в тях концепции за устойчив дизайн (SD) и кръгова икономика (CE). Това ще гарантира, че завършилите могат да прилагат тези концепции при разработването и изпълнението на строителни проекти.

ADVANCE – Развиване на общинската кръгова икономика

Проект Реф. №: 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247
Програма:  Erasmus+
Уебсайт на проекта: www.advance-foodwaste.eu 

Описание на проекта:  Фокусът на новия план за действие на ЕС за кръгова икономика е върху избягването на отпадъците и превръщането им във висококачествен пазар за вторични суровини. За тази цел селективното събиране ще бъде насочено както към домакинствата, така и към търговски предприятия като хотели, ресторанти и кафенета. ADVANCE ще разработи базова оценка на текущите практики за управление на хранителните отпадъци в общините и HORECA МСП и еталон на съществуващите най-добри практики в ЕС. Освен това ще бъде разработена методология за анализ на пропуските и ще бъде създадена пътна карта, предоставяща стъпка по стъпка методологична рамка за изпълнение на целите за хранителните отпадъци. И накрая, ще бъде изготвен курс за НАПРЕДЕЛЯЩ, обхващащ определени учебни модули за управление на отпадъците. За да обхване всички резултати и съдържание на обучението, ще бъде изградена онлайн платформата ADVANCE (Отворен образователен ресурс), която ще включва и интерактивно хоства всичко по-горе.

ReS-Food-Намаляване на хранителните отпадъци и спасяване на излишните хранителни запаси

Проект Реф. №: 2022-1-RS01-KA220-VET-000088446
Програма:  Erasmus+
Уебсайт на проекта:  https://www.res-food.eu/

Описание на проекта:  Всяка година в ЕС, от първичното производство до потребителя, се генерират около 88 милиона тона хранителни отпадъци с отрицателни икономически, социални и екологични въздействия. Намаляването на загубите на храна (пакетирана или сурова) се отразява положително върху подобряването на ефективността на ресурсите, устойчивостта на производството на храни, намаляването на газовите емисии и върху здравето на европейското и дори световното население. Общите цели на проекта Res-Food са да осигури обучение и информираност на всички участници, които са ангажирани от производството на храна до консумацията на храна, за да придобият необходимите умения за оценка на загубата на храна и проектиране на мерки за превенция на загубата на храна и компаниите за свързване от цялата верига на доставки сектор, който потенциално генерира загуба на храна с хуманитарни организации.

FARMeR - Управление на риска във фермите за подобряване на устойчивостта

Проект Реф. №: KA220-VET-865D4C25
Програма:  Erasmus+
Уебсайт на проекта:  https://www.farmer-project.eu/

Описание на проекта:  Земеделският сектор в Европа е изправен пред много предизвикателства, които заплашват неговата стабилност, рентабилност и дори оцеляването му. Поради всички възможни опасности от различните форми, фермерите се обезсърчават да инвестират в подобрения на производителността (Европейска комисия, 2017 г.), които в дългосрочен план могат да подобрят рентабилността и устойчивостта на фермата. В типичните ферми липсва холистичното възприятие за управление на риска за цялостната им стопанска единица и операции. Проектът FaRMER ще представи необходимия подход в управлението на риска и риска и устойчивостта на риск и ще адресира целия спектър от нужди на типичния фермерски бизнес. FaRMER също така ще използва възможностите, които технологията предлага на фермерите, за да стабилизира и подобри техния бизнес.

REFRAME-Рамкова Стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП

Проект Реф. №: 2020-1-EL01-KA202-078870
Програма:  Erasmus+
Уебсайт на проекта:  https://reframe-project.eu/

Описание на проекта: Изменението на климата и разрушаването на околната среда са заплаха за Европа и света. Кръговата икономика (CE) е идентифицирана като един от ключовите приоритети, който изисква внимание и действия за всички организации, независимо от техния размер. Проектът REFRAME създаде CE Transition Framework специално за малки и средни предприятия в строителството, производството и занаятите, за да им помогне да станат по-щадящи околната среда. Той предоставя на служителите и бъдещите служители на МСП в областта на строителството и производството и микропредприятията в ЕС с практически познания за прилагане на прехода към CE в техния бизнес.

Куриерите стават зелени

Проект Реф. №: 2022-1-EL01-KA220-VET-000087645
Програма:  Erasmus+
Уебсайт на проекта:  https://www.green-courier.eu/

Описание на проекта:  Има няколко екологични предизвикателства, свързани с операциите за доставка на последната миля. Увеличаването на превозните средства за доставка на последната миля увеличава задръстванията и свързаните с тях емисии на парникови газове. Потребителското търсене на бърза доставка е толкова огромно, че бързината често има предимство пред екологичността. Въпреки това, тъй като опасенията за климата нарастват експоненциално, екологичните доставки трябва да се превърнат в приоритет. За тази цел проектът Couriers Go Green разработва сертифицирана програма за обучение, както и стъпка по стъпка процесен модел на Зелена стратегия, за да помогне на ключови играчи в транспортния сектор да направят зелена промяна в своите операции, като по този начин допринасят за опазването на околната среда и борба с изменението на климата.

Skip to content